საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ფორმა
შეტყობინება! ვინაიდან ელ–ფოსტა არ იძლევა მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირების საშუალებას, არსებობს რისკი იმისა, რომ პერსონალური მონაცემები შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს მესამე პირისათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფისა და სუბიექტის ძირითადი უფლებების დაცვის მიზნით, გთხოვთ, პერსონალური მონაცემების გამოთხოვისას განცხადებაში მიუთითოთ თქვენი ფაქტიური საცხოვრებელი მისამართი, ან მატერიალური სახით წარმოადგინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: ქ. თბილისი, გ. გულუას №10). აგრეთვე ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია პორტალი www.my.gov.ge