ტრენინგი: გამოძიების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება

მიმდინარე წლის 17-18 მაისს , თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა თავდაცვის სამინისტროს ‘’სპეციალური კურსის II ეტაპი - პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე" რომელიც ეხებოდა გამოძიების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე, სპეციალური კურსის ფარგლებში, უკვე შედგა ორი თემატური ტრენინგი სამინისტროს სისტემის ადამიანური რესურსებისა და ჯანდაცვის სფეროს დანაყოფებისთვის.

აღნიშნული ტრენინგი განხორციელდა პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურიდან მოწვეული ტრენერის ჩართულობით.  სამიზნე აუდიტირიას წარმოადგენდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციისა და თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები.

კურსი დაეხმარება მონაწილეებს, უკეთ გააცნობიერონ ისეთი საკითხები, როგორიცაა: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიზანი; კანონის მოქმედების სფერო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსთან და გამოძიებასთან მიმართებით; ელექტრონული ბაზები და გამოწვევები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით; არასრულწლოვანთა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სპეციფიკა და სხვა.

ტრენინგს უძღვებოდა ჯონი ჩონიაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი.