DIB-ში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის კურსი დაიწყო თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIBS) ტრენინგს - „სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობა“ მასპინძლობს. 

სრულად წაკითხვა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) შიდა აუდიტის ტრენინგი დაიწყო.

სრულად წაკითხვა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIBS) ტრენინგს - „კრიზისების მართვა და კრიზისულ სიტუაციებში კომუნიკაცია საქართველოს კონტექსტში“ მასპინძლობს

სრულად წაკითხვა

ინტერკულტურული კომუნიკაციების ტრენინგი DIBS-აცში საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIBS) ნიდერლანდების სამეფოს კლინგენდაელის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ფარგლებში ტრენინგი „ინტერკულტურული კომუნიკაციები“ დაიწყო

სრულად წაკითხვა

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი დასრულდა ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი დასრულდა

სრულად წაკითხვა