დისტანციური სწავლება

 დისტანციური სწავლება

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ახორციელებს თანამედროვე სასწავლო მეთოდების სასწავლო ციკლში ინტეგრირებას, შესაბამისად ფოკუსირებულია დისტანციური სწავლების მიმართულების განვითარებაზე.  2017 წელს სკოლამ პირველად საქართველოში ჩაატარა უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა, რომლის 10 (ათი) მოდულიდან ორს დისტანციური სასწავლო მოდული წარმოადგენდა: კიბერუსაფრთხოების საორიენტაციო კურსი და ნატოს გაცნობითი კურსი (პირველი ნაწილი). ჯამში აღნიშნული კურსები 100-მა მონაწილემ გაიარა. 

სკოლამ დაიწყო თანამშრომლობა ნორვეგიის თავდაცვის სამინისტროსა და აშშ-ს ჯეფერსონის ინსტიტუტთან დისტანციური სწავლების შესაძლებლობების განვითარების კუთხით. ჯეფერსონის ინსტიტუტთან ერთად, სკოლა 2017 წლის დასრულებამდე კიდევ სამი ახალი კურსის განვითარებას გეგმავს.  ესენია:  „კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და კორუფციის რისკების შემცირების კურსი სამშვიდობო ოპერაციებში“, „გენდერი სამშვიდობო ოპერაციებში და თავდაცვის სამინისტოს საორიენტაციო  კურსი.“

2017 წლის 14 ნოემბერს სკოლამ ჩაატარა დისტანციური სწავლების ეროვნული კონფერენცია, სადაც ამ სფეროში მოღვაწე    დაინტერესებულმა მხარეებმა ერთმანეთს ონლაინ სწავლების, ვირტუალური კლასების, ვიდეო ლექციების, სიმულაციური    თამაშებისა და სხვა ონლაინ ტრენინგების პლათფორმების კუთხით საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. გარდა ამისა,    შეიქმნება  სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება დისტანციური განათლების შესაძლებლობების განვითარებისა და მხარდაჭერის    კუთხით ერთიანი მიდგომების შემუშავება, როგორც უსაფრთხოების სექტორში, ისე  ეროვნულ დონეზე.