სამართლებრივი დოკუმენტები

სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სტრუქტურული ერთეულების მომსახურეთა შესარჩევი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი_საკონკურსო_გადაწყვეტილება

ღია კონკურსის პროგრამის პირობებისა და ეტაპების დამტკიცების შესახებ

ღია კონკურსის პროგრამის პირობებისა და ეტაპების დამტკიცების შესახებ

კონკურსის პროგრამა პროფესიულის მთავარი სპეციალისტი

კონკურსის პროგრამა ინსტიტუციური განვითარების სამმართველოს უფროსი