სამართლებრივი დოკუმენტები

კონკურსის_პროგრამა_N15_-__სამხედრო_საქმის_წარმოება_ანალიტიკური_ცენტრის_ინსტრუქტორი

სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სტრუქტურული ერთეულების მომსახურეთა შესარჩევი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

შესარჩევი_საკონკურსო_გადაწყვეტილება

ღია კონკურსის პროგრამის პირობებისა და ეტაპების დამტკიცების შესახებ

ღია კონკურსის პროგრამის პირობებისა და ეტაპების დამტკიცების შესახებ

კონკურსის პროგრამა პროფესიულის მთავარი სპეციალისტი

კონკურსის პროგრამა ინსტიტუციური განვითარების სამმართველოს უფროსი

კონკურსის_პროგრამა_პროფესიული_და_ინსტიტუციური_განვითარების_დეპარტამენტის_უფროსი

კონკურსის_პროგრამა_პროფესიული_განვითარების_სამმართველოს_მთავარი_სპეციალისტი

კონკურსის_პროგრამა_პროფესიული_განვითარების_სამმართველოს_უფროსი_სპეციალისტი

კონკურსის_პროგრამა_მატერიალურ_ტექნიკური_უზრუნველყოფის_მენეჯერი_(1)

კონკურსის_პროგრამა_ხარისხის_უზრუნველყოფის_სამსახურის_უფროსი

კონკურსის_პროგრამა_ადმინისტრაციული_უზრუნველყოფის_დეპარტამენტის_უფროსი

კონკურსის_პროგრამა__-_იურისტი

კონკურსის_პროგრამა_ინსტიტუციური_განვითარების_სამმართველოს_უფროსი

კონკურსის_პროგრამა_-_ინფორმაციული_ტექნოლოგიების_სპეციალისტი

კონკურსის_პროგრამა_PR&ხარისხი

კონკურსის პროგრამა ინსტიტუციური განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი