გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამები

უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო კურსი 

პროგრამის მიზანი: მონაწილეების მომზადება/გადამზადება თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში ეფექტიანი საქმიანობისთვის.

კურსის ამოცანები:

 • თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის მიმოხილვა და ანალიზი ფართო სპექტრში
 • უსაფრთხობის სისტემაში მიმდინარე ტენდენციების გაცნობა ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე - თვალსაწიერის გაფართოება, საერთო სურათის აღქმა
 • უსაფრთხოების სისტემის ფუნქციონირების სპეციფიკის ანალიზი
 • საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის შესახებ საბაზისო თეორიული ცოდნის მიღება
 • ვიზიტები თავდაცვის და უსაფრთხოების უწყებებში

როგრამის ხანგრძლივობა: 2 თვე

სწავლების ენა: ქართული, ინგლისური (თარგმანით)

დაშვების წინაპირობები: უსაფრთხოების სექტორში მოშაობა

კურსი შედგება შემდეგი მოდულებისგან: 

 • ეროვნული უსაფრთხოება რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში
 • ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის სამართლებრივი საფუძვლები
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • კიბერუსაფრთხოება
 • კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და კორუფციის რისკების შემცირება
 • გენდერი უსაფრთხოების სექტორში
 • რთული, კონფლიქტური სიტუაციების მართვისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარების განვითარება
 • ნატოს საორიენტაციო კურსი
 • ჰიბრიდული ომი და პროცესები საინფორმაციო გარემოში
 • გასვლითი ტური